Fiscaal

 

Aanslag wel op tijd?

Bij betrapte zwartspaarders wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een aanslag nog wel op tijd is opgelegd. Op zich heeft de inspecteur voor buitenlands inkomen of vermogen een navorderings-termijn van maar liefst twaalf jaar. Maar ook als hij nog binnen die termijn zit, kan het nog verkeerd voor de fiscus aflopen. Dat is het geval als de fiscus niet voortvarend genoeg is opgetreden toen men de zwarte rekeningen eenmaal op het spoor was. De rechter heeft nu echter beslist dat de rechtspraak over de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar niet van toepassing is voor binnen de gewone termijn van vijf jaar opgelegde navorderingsaanslagen. Daarbij kan de fiscus dus op de gewone manier blijven werken.

Toch investeringsaftrek

In de praktijk gaat het te vaak fout met het claimen van investeringsaftrek. In de eerste plaats moet de investering gemeld worden bij www.RVO.nl en vervolgens moet men niet vergeten de aftrek bij de aangifte te claimen. Dat kan uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat. Bent u hiermee te laat, dan loopt u de aftrek mis en zal de inspecteur de aftrek evenmin ambtshalve toepassen. Op dit harde standpunt bestond voor de energie- en de milieu-investeringsaftrek al een tegemoetkoming. Die is er nu ook gekomen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Bij een wel gemelde maar niet geclaimde aftrek kan men de inspecteur voortaan verzoeken om een ambtshalve vermindering. Hierdoor kan gedurende vijf jaren alsnog een verzoek om toepassing van de KIA, EIA of MIA worden gedaan. Deze termijn gaat lopen na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen. Dat de feitelijke investering wellicht eerder plaatsvindt is niet van belang.

Spreiden aangifte

Het was wat gênant: de systemen van de Belastingdienst begaven het dit jaar toen Nederland eind maart massaal digitaal aangifte deed. Door deze overbelasting van de site van de Belastingdienst konden burgers niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen en moest de Belastingdienst hiervoor twee dagen uitstel geven. Om dit soort toestanden te voorkomen wordt nu overwogen om de uiterste inleverdatum voor de aangifte IB 2015 (of indien dat niet haalbaar mocht zijn in IB 2016) te gaan spreiden. Hierdoor zou de algemene deadline van 1 april kunnen verdwijnen.

Voor cliënten van belastingadvieskantoren zal weinig veranderen, omdat hun aangiften zijn opgenomen in de BECON-uitstelregeling. Deze aangiften mogen nu al verspreid over het jaar worden ingediend.

Verhoogde dieselaccijns blijft…

De recente verhoging van de accijns op diesel en LPG drijft transportondernemers en pomphouders in de grensstreek tot wanhoop. Deze onrust heeft geleid tot een evaluatie van de laatste accijnsverhoging. Nadat staatssecretaris Wiebes eerder al liet weten niet op de uitkomsten van dit rapport vooruit te willen lopen, heeft hij nu laten weten dat de verhoging niet zal worden teruggedraaid. Hij heeft de Kamer laten weten dat de begin 2014 doorgevoerde verhoging van de accijns op diesel en LPG tot substantiële extra inkomsten voor de overheid leidt en daarmee bijdraagt aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Ondernemers lieten juist weten dat ondernemers en particulieren massaal over de grens tanken (en daar dan ook andere boodschappen doen), waardoor de accijnsverhoging juist voor lagere opbrengsten voor de schatkist zorgt.

Tanken over de grens kan met name voor ondernemers bijzonder voordelig uitpakken.
We rekenen het graag samen met u na!

Maar verhoging waterbelasting gaat niet door!

De verhoogde dieselaccijns mag dan een blijvertje zijn, een geplande verhoging van de waterbelasting gaat in ieder geval niet door. De overheid was voornemens om in de Belasting op Leidingwater (BOL) het bestaande belastingplafond van driehonderd kubieke meter te schrappen en daarnaast in 2015 het tarief te verhogen door een schijvensysteem in te voeren. Beide plannen zijn nu van tafel. Een groot aantal betrokken instanties en bedrijven (die op kosten gejaagd dreigde te worden) hebben Staatssecretaris Wiebes er van weten te overtuigen dat deze verhoging contraproductief zou uitpakken.

We zijn er overigens nog niet. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten de nu door hem misgelopen 80 miljoen euro alsnog binnen te gaan halen door de tarieven in bestaande milieubelastingen te verhogen en/of nieuwe milieubelastingen in te voeren.

Geen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik

De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarden. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht. Desondanks kan de bijtelling aardig in de papieren lopen. Om dat weer te voorkomen maken veel werknemers privé geen gebruik van hun wagen. Meestal houden ze hiervoor een kilometeradministratie bij. De rechter heeft nu beslist dat een eigen bijdrage en het achterwege laten van privégebruik niet te combineren zijn. Zonder belast privégebruik kan geen sprake zijn van een aftrekbare eigen bijdrage.

Veel werkgevers vragen bij gebruik van een leasewagen altijd een eigen bijdrage. Ongeacht de vraag of er privégebruik is of niet. Dat kan dus fout gaan. Ook als u goede redenen heeft om enkel zakelijk duurder (want groter dus veiliger) te rijden is er nu een probleem. Aanpassen van de bestaande regeling kan daarom voor alle partijen verstandig zijn.

Dividend overzee

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in twee zaken een belangrijke beslissing genomen over dividend dat door een Nederlandse vennootschap wordt uitgekeerd aan haar op Curaçao gevestigde moedervennootschap. Op grond van de BKR (Belastingregeling voor het Koninkrijk, een soort van belastingverdrag tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) moet in dit soort gevallen dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen als tussen inwoners van deze landen dividend wordt uitgekeerd. Twee vennootschappen waren het daar niet mee eens, omdat zij van mening waren dat de heffing van dividendbelasting in dit geval in strijd zou zijn met de vrijheid van kapitaalverkeer zoals dat is opgenomen in het EU-Verdrag. Het Hof van Justitie besliste dat belastingheffing over dividenduitkeringen tussen landen van de Europese Unie en gebieden overzee (de zogeheten LGO’s) weliswaar in beginsel verboden is, maar dat er een uitzondering bestaat voor maatregelen die belastingontduiking willen voorkomen. Op grond van die uitzondering kon en mocht hier dividendbelasting worden geheven, op voorwaarde dat die belasting daadwerkelijk bedoeld is ter voorkoming van belastingontduiking en verder niet onevenredig is. Het is aan de Hoge Raad om deze laatste criteria uiteindelijk in te vullen.

Hoewel de fiscus de slag in Luxemburg heeft gewonnen valt de uiteindelijke beslissing bij de Hoge Raad. Tot die tijd kan het geen kwaad om in voorkomende gevallen bezwaar te maken tegen de afdracht van dividendbelasting.

Eigen beheer: hoe verder?

Veel dga’s zuchten onder het door hun bv in eigen beheer gehouden pensioen. Veel bv’s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente, stijging van de levensverwachting) een te lage pensioenvoorziening of zijn anderszins (beleggings-verliezen, tegenvallende bedrijfsresultaten) niet meer in staat om aan hun (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. Maar morrelen aan bestaande aanspraken van de dga heeft ingrijpende gevolgen en kan daarom niet plaatsvinden zonder fiscale begeleiding. Op 6 december 2013 stuurde de toenmalige staats-secretaris Weekers al een brief over dit onderwerp aan de Kamer, en nu heeft zijn opvolger Wiebes hetzelfde gedaan. Maar ook hij heeft nog geen afdoende antwoord op de voorliggende problemen. Als mogelijkheid – naast de door Weekers opgesomde mogelijkheden – oppert hij een beschikbare premieregeling met een vast oprentings-percentage. Maar ook over een fiscale reserve voor pensioen (een soort van FOR voor de dga)wordt nagedacht.

Kortom: wordt vervolgd!

Actualisering Reiskostenbesluit

De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen. Nieuw is dat het kunnen overleggen van plaatsbewijzen OV niet langer verplicht is om de reisaftrek te kunnen claimen. Dat bewijs mag voortaan ook op een andere wijze geleverd worden. De werknemer moet in dat geval een reisverklaring van de werkgever kunnen overleggen, waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het desbetreffende jaar. Ook moet hij aannemelijk kunnen maken dat de reizen zijn gemaakt. Dit kan onder meer met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van Trans Link Systems (TLS), het bedrijf achter de OV-chipkaart.

Er valt ook nog geld te verdienen! Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring en uitsluitend voor zover het de reisaftrek betreft. Het verzoek moet worden ingediend bij de Belastingdienst (bezwaar team 02) in Eindhoven.

Error?

Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo’n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht voldaan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan.

Het gevolg van het niet voldoen aan de administratieplicht is dat de inspecteur uw winst zal gaan schatten, en op basis van die (meestal hoge!) schatting een aanslag oplegt, meestal met boete. Waarna u maar moet aantonen dat die schatting te hoog is geweest. In de praktijk een hopeloze zaak. Wat meer aandacht voor het (dagelijks) maken van een deugdelijke back-up van uw administratie kan dus bepaald geen kwaad.

Da’s boffen: de BOF blijft toch

Net in functie, maar toch half ondernemend Nederland een hartverzakking bezorgen. Het overkwam de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, die met plannen kwam om in de schenk- en erfbelasting bestaande faciliteit voor de verkrijgers van een familiebedrijf (beter bekend als de BOF) te verminderen of zelfs helemaal af te schaffen. Gelukkig waren de plannen snel weer van de baan, nadat half Nederland (inclusief Wiebes’ eigen VVD) had laten weten wat ze van het plan vonden. Inmiddels heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er aan de BOF gedurende deze kabinetsperiode niets meer zal gaan veranderen.

Sommigen zagen in dit proefballonnetje een perfecte wake-upcall. De BOF is wel erg ruim, en dat trekt nu eenmaal de aandacht. Alle reden dus om een toch al op de rol staande bedrijfsopvolging niet langer dan nodig is te laten liggen.

Maar Alex wel!

De Koning is (ook) fiscaal bezien een bevoorrecht man. Zo betaalt hij geen inkomstenbelasting over zijn toelage van de Staat, en zijn er in de Successiewet voor hem en zijn naasten enkele leuke vrijstellingen opgenomen. Dat wil ik ook wel, bedacht een belastingplichtige, en om die reden weigerde hij zijn aanslag inkomstenbelasting te betalen. Hij beriep zich daarbij onder meer op het gelijkheids-beginsel. Iets in de trant van ‘Alex vrijgesteld, dus ik ook!’ Leuk bedacht, maar volstrekt kansloos natuurlijk. Maar hoe brei je daar als rechter een mouw aan? De rechtbank hield het er op dat deze meneer en de Koning nu eenmaal geen gelijke gevallen zijn. De man in kwestie was namelijk geen lid van het Koninklijk Huis en ook kreeg hij geen toelage van de Staat. Ook diende de Koninklijke familie volgens de rechter ‘een gewaarborgde onafhankelijke financiële positie te hebben’. En daarvan is bij een boze burger nu eenmaal geen sprake.

Halt aan handel in HIR-lichamen

De faciliteit van de herinvesteringsreserve (HIR) wordt ook in het MKB veel gebruikt. Maar oneigenlijk gebruik van deze regeling is de fiscus een doorn in het oog. En van oneigenlijk gebruik is naar het oordeel van de fiscus al snel sprake. Blijkbaar heeft de Belastingdienst de Hoge Raad aan haar zijde, want onlangs werd zij in maar liefst acht zaken in het gelijk gesteld. Belangrijk hierbij was met name een arrest waarbij werd beslist dat als de verwerving van een bedrijfsmiddel deel uitmaakt van een samenstel van rechtshandelingen (een opzetje, zullen we maar in gewoon Nederlands zeggen), waarbij het verder altijd de bedoeling is geweest dat er een wisseling zal gaan plaatsvinden in het uiteindelijke belang in de vennootschap (het aandeelhouderschap derhalve) de eerder gevormde HIR tot de winst gerekend moet worden.

Wees reuze voorzichtig met de verkoop van uw bv als zich daarin nog een HIR bevindt. Voordat je het weet draai je als verkoper op voor de fiscale claim hierover, terwijl verhaal bij de kopende partij in de meeste gevallen niet mogelijk is.

Advocaat en omzetbelasting

Er is meer duidelijkheid gebracht in fiscale zaken die de advocatuur betreffen. Maar vanzelfsprekend zijn deze beslissingen ook belangrijk voor de geachte clientèle. Allereerst besliste de Hoge Raad dat een advocaat omzetbelasting moet betalen over vergoedingen die hij of zij van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangt in toevoegingszaken. De Hoge Raad was van oordeel dat het feit dat de vergoeding door een derde (de Raad voor Rechtsbijstand dus) wordt betaald en niet door de ontvanger van de rechtshulp zelf, niet tot gevolg heeft dat er geen sprake zou zijn van het verschuldigd zijn van omzetbelasting. Een tweede – voor het MKB waarschijnlijk veel belangrijkere – beslissing betreft het feit dat het Hof van Discipline (de hoogste tuchtrechter binnen de advocatuur) heeft beslist dat het de advocaat niet langer is toegestaan om afspraken te maken, waarbij de nota van de advocaat van de werknemer in een ontslagprocedure op naam wordt gesteld van (en uiteraard betaald door) de werkgever. Hierdoor kon de werkgever deze omzetbelasting als voordruk in aftrek brengen. Dat is nu niet meer het geval, wat de rechtsbijstand per saldo veel duurder maakt. Wil men de nota van de advocaat van de werknemer toch laten dragen door de (voormalig) werkgever dan zijn voortaan andere afspraken nodig. Die pakken echter fiscaal bezien minder gunstig uit dan de tot nu toe gebruikte handelswijze.

ICP met SBR

De digitale aangifte is al lang niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En het houdt maar niet op! Want vanaf 1 juni 2014 kunnen ondernemers hun aangiften btw alsmede hun opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) alleen nog maar doen met Standard Business Reporting (SBR). Dat geldt ook voor aangiften resp. opgaves die nu nog gedaan moeten worden maar die betrekking hebben op 2013. Verder is het gebruik van eigen aangifte- of administratiesoftware niet meer mogelijk. Ook het KPN BAPI-certificaat kan niet meer rechtsgeldig gebruikt worden. Let er op dat u om SBR te kunnen gebruiken een zogenoemd ‘PKIoverheid services servercertificaat’ (of een alternatief) nodig heeft. Zo’n certificaat kan, in overleg met uw softwareleverancier, worden aangevraagd bij geautoriseerde certificaatleveranciers. Voor ondernemers die hun aangifte btw en opgaaf ICP via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst doen, verandert er overigens niets.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven. Dit systeem begint echter scheurtjes te vertonen. Het systeem is namelijk niet sluitend als de werknemer aanspraak kan maken op de ‘aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld’, beter bekend als de Wet Hillen. De regeling werkt evenmin als het tarief waartegen een rentebetaling mag worden afgetrokken lager is dan het tarief waartegen het voordeel is belast. En dat is precies wat het geval is sinds 2014; het maximale tarief in de IB bedraagt 52%, het maximale aftrekpercentage ligt een half procent lager en zal de komende jaren nog verder verlaagd worden. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat bezien zal worden hoe in het Belastingplan 2015 de fiscale behandeling van rentekorting zal worden aangepast.

Houd als werkgever nu al rekening met de administratieve en financiële gevolgen van wijzigingen in de fiscale behandeling van de personeelslening. Extern herfinancieren is een alternatief.

Verhuur werkkamer in woning dga

De strijd om de fiscale behandeling in de omzetbelasting van de werkkamer is weer een nieuwe ronde ingegaan. Want de Hoge Raad heeft recent beslist dat als een dga een werkkamer in zijn woning verhuurt aan de eigen bv, dit een economische activiteit in de zin van de btw-richtlijn is. Partijen waren de huurovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het gevolg van dit alles is natuurlijk dat de verhuur met btw is belast (wat meestal geen probleem zal zijn, tenminste als de bv die btw ‘kwijt kan’). Maar een gevolg is ook dat de btw die aan de dga bij de bouw van zijn woning in rekening is gebracht gedeeltelijk (voor zover die betrekking heeft op de verhuurde ruimte) kan worden teruggevraagd. Anders dan het Gerechtshof was de Hoge Raad van mening dat verhuur van een werkkamer in de woning van de dga aan de eigen bv voor een periode van vijf jaar een economische activiteit is. Het feit dat een dga een kamer in zijn eigen woning alleen aan zijn eigen bv zal willen verhuren doet hier niet aan af.

Van dit arrest zult u enkel in geval van een nieuw gebouwde woning kunnen profiteren. Voor al langer bestaande woningen lijkt deze beslissing niet van belang.

Fiscale hervorming pensioenopbouw

Het parlement heeft na enig politiek trek- en duwwerk ingestemd met een wetsvoorstel als gevolg waarvan de pensioenopbouw verder wordt beperkt. Hoeveel er nog aan pensioenpremie mag worden afgestort is afhankelijk van de soort pensioenregeling (eindloon, middelloon of beschikbare premie). Verder is het nu zo dat het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd op € 100.000, op basis van een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt dit bedrag aan de deeltijdfactor aangepast. In het kader van flankerend beleid wordt ook de aftrek van lijfrentepremie beperkt en de mogelijkheid voor IB-ondernemers om aan de oudedagsreserve (FOR) te doteren verlaagd. De nieuwe regelgeving wordt vanaf 1 januari 2015 (en deels 1 januari 2016) van kracht.

De zoveelste versobering dus van uw pensioen en pensioenopbouw. En alle mooie woorden kunnen niet verhullen dat het hierbij gaat om een van de belangrijkste pijlers onder het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte 2.

Voordelig jong gebruikt

Veel particulieren kopen graag een auto waar zoals dat zo mooi heet ‘de kop van af is’. De eerste en hoogste afschrijvingen hebben al plaatsgevonden, waarmee de jonge en dus nog steeds kwalitatief goede auto een stuk goedkoper is dan een nieuwe. Maar vanuit fiscaal oogpunt hadden veel ondernemers toch vaak een sterke voorkeur voor een nieuwe auto. De vraag is of dat nog steeds verstandig is. In de eerste plaats kan bijna altijd gebruik worden gemaakt van het bijtellingspercentage zoals dat van toepassing was toen de auto voor het eerst op kenteken werd gezet. Pas 60 maanden na de tenaamstelling kan dit percentage worden aangepast, maar voor de resterende termijn kunt u de lage bijtelling toepassen.
Een bijkomend voordeel is nieuw beleid rondom de MIA en/of de Vamil per 17 maart 2014. Was het tot voor kort zo dat bedrijfsmiddelen niet eerder gebruikt mochten zijn om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, op dit moment is het zo dat wordt aangesloten bij de definitie van ‘nieuwe vervoermiddelen’ zoals die voor de omzetbelasting geldt. Die definitie is ruimer, omdat ook als nieuw worden aangemerkt auto’s die maximaal zes maanden oud zijn of maximaal 6.000 kilometer op de teller hebben staan.

Een jong gebruikte auto kan dus fiscaal bezien een prima alternatief zijn voor een nieuw exemplaar.

Overig nieuws


Repeterende schenking: goedkoop is duurkoop

De schuldigerkenning uit vrijgevigheid (bij velen beter bekend als ‘de schenking op papier’) moet door middel van een notariële akte worden gedaan wil zij het beoogde effect hebben. Ook moet door de schenker aan de begiftigde jaarlijks rente worden betaald. Maar ja, een notariële akte kost nu eenmaal geld, en dat vermindert het voordeel dat men van de papieren schenking dacht te hebben. Een slimmerik had daar iets op bedacht: de repeterende schenking. Bij zo’n schenking worden in één notariële akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde opgenomen. Iedere schenking vindt plaats in een opeenvolgend jaar en onder de voorwaarde dat de begiftigde ten tijde van de schenking nog in leven is. Het ministerie van Financiën heeft op verzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten dat dit niet werkt. De schenkingen moeten volgens het ministerie in onderling verband worden bezien, met als gevolg dat er hier sprake is van één schenking, die belast is in het jaar van de notariële akte.

Alle reden dus om als u bij zo’n repeterende akte betrokken bent geweest (als schenker of als begiftigde) dit in overleg met de notaris te herstellen.

De Stichting Renteswapschadeclaim

Renteswapschadeclaim

Bij Scrabble levert het vast erg veel punten op: ‘renteswapschadeclaim’. Maar bij de Rabobank kunnen ze er niet om lachen. De Stichting Renteswapschadeclaim start namelijk een collectieve procedure tegen de bank. Daarmee lijkt een jarenlange juridische strijd te zijn losgebarsten, die veel weg heeft van de strijd tegen de woekerpolissen. Wat is er aan de hand?

De Rabobank verkocht op grote schaal (zo mag je een bedrag van 12 miljard euro toch wel noemen) aan renteswaps aan het MKB. Het grootbedrijf kreeg voor een zelfde bedrag aan swaps aangesmeerd. Tegelijkertijd werd door medewerkers van de Rabobank meegewerkt aan het manipuleren van de Euriborrente. En laat die rente nu van het grootste belang zijn voor de waarde van een renteswap. Dat riekt naar bedrog, en het is verder de vraag of de bank wel in alle gevallen aan haar zorgplicht heeft voldaan. Voer voor advocaten!

De Stichting Renteswapschadeclaim eist dat alle renteswapcontracten worden teruggedraaid. De schade voor de Rabobank zou in het ergste geval maar liefst 7 miljard euro kunnen bedragen.

Automatische boete van de computer: dat kan!

U mag in Nederland de weg niet op met een onverzekerde brommer, snorfiets, auto of motor. Dat is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van andere verkeersdeelnemers. Door de betreffende registers met elkaar te vergelijken controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen (on)verzekerd zijn. En als er onverzekerd wordt rondgereden, rolt er uit de computer volautomatisch een boete. De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of dat een toegestane handelswijze is, of dat een boete altijd mensenwerk moet zijn. De bekende Wet Mulder bepaalt weliswaar dat verkeersovertredingen automatisch vastgesteld mogen worden, maar dat verkeersboetes alleen mogen worden opgelegd door daartoe bevoegde ambtenaren. Nadat de rechter in een vergelijkbare zaak als gevolg van de handelswijze van de Dienst Wegverkeer een opgelegde boete had vernietigd, heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe poging gewaagd, en de rechter nadere informatie verschaft over de gehanteerde werkprocessen. Op grond hiervan heeft de rechter nu beslist dat het verwerkingsproces zodanig is ingericht dat het opleggen van een boete aan een bevoegde ambtenaar kan worden toegerekend. En daarmee blijft het opleggen van de boete binnen de grenzen die de wetgever heeft bepaald.

Gewijzigd ontslagrecht

Het heeft lang geduurd, maar nu is dan zover; de hervorming van het ontslagrecht. Uiteindelijk heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover. Het belangrijkste punt lijkt te zijn dat de ontslagprocedure eenduidiger wordt. Voortaan zullen ontslagprocedures enkel via het UWV lopen. Dat betekent dat de weg via de kantonrechter verdwijnt. Ook de WW wordt versoberd. De uitkering zal van maximaal 38 maanden worden teruggebracht naar 24 maanden. Wel kan in cao’s een langere duur worden overeengekomen. Het wetsvoorstel bevat verder maatregelen die de positie van flexwerkers versterken. Voor hen geldt dat zij na twee jaar recht hebben op een vast contract, al is de betekenis daarvan gelet op het voorgaande minder dan voorheen. Verder worden kleine bedrijven (bedrijven met minder dan 25 werknemers) ontzien. Voor hen gaat een lagere maximale ontslagvergoeding gelden.