Fiscaal


Schenkregeling wordt niet verlengd

Het lijkt er op dat de woningmarkt weer langzaam op stoom begint te komen. Daarom pleitte de NVM (voluit: Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoed-deskundigen) ervoor de bekende regeling waarbij belastingvrij € 100.000 voor de eigen woning geschonken mag worden te verlengen. “De maatregel is zo’n succes, het zou dom zijn er al dit jaar mee te stoppen. We kunnen alle kleine beetjes hulp gebruiken”, aldus een woordvoerder van de NVM. Ook de werkgevers pleitten voor verlenging van de regeling, die immers goed is voor de bouwsector. Maar het antwoord van Financiën kwam per kerende post; minister Dijsselbloem van Financiën liet inmiddels weten dat de regeling gewoon volgens plan gaat stoppen. Dat betekent dat het feest per 1 januari 2015 voorbij is. Dan zal naar schatting in totaal ongeveer 5 miljard euro zijn geschonken. Men vindt in Den Haag dat de woningmarkt inmiddels voldoende is gestimuleerd. En natuurlijk kost de maatregel de schatkist geld, zeker nu het animo om te schenken veel groter is geweest dan men vooraf had ingeschat.

De populaire schenkregeling verdwijnt. Maar niet getreurd; er zijn nog enkele maanden te gaan. Mocht u nog overwegen om mee te doen laat het dan niet aankomen op het allerlaatste nippertje, zodat er nog halsoverkop geschonken moet worden. Bedenk ook dat ‘gewoon’ schenken (dus zonder een beroep op de vrijstelling te doen) voordeliger kan uitpakken, doordat er geen hypotheekrenteaftrek wordt verspeeld.

Leegstand bedrijfspanden: gevolgen voor de btw

Een bedrijfspand bouwen, de btw in aftrek brengen om dan te moeten merken dat u het pand niet verhuurd krijgt. U blijft met een leeg pand zitten. Dan is er toch echt sprake van een probleem. Ook fiscaal. Want de leegstand kan gevolgen hebben voor de aftrek van btw. Door een recent arrest van de Hoge Raad kunnen verhuurders die eerder geen btw konden terugvragen bij leegstand echter (een deel van) deze btw terugkrijgen.

De Hoge Raad heeft beslist dat als een nieuw gebouwd pand in eerste instantie wordt gebruikt voor btw-vrijgestelde prestaties, waarna dit pand binnen de herzieningsperiode leeg komt te staan, het voor de aftrek van btw van belang is of de belastingplichtige het voornemen had om het pand met of zonder btw te verhuren. Is de intentie om dit met btw te gaan doen dan kan de eerder in aftrek gebrachte btw – al dan niet gedeeltelijk– teruggevraagd worden op grond van de herzieningsregels.

Het is hierbij van groot belang dat u kunt aantonen dat u het voornemen had om btw belast te gaan verhuren.

Nabestaandenuitkering verhindert ouderschapsverlofkorting

In de fiscale wetgeving bestaan tal van loonheffingskortingen; een daarvan is de ouderschapsverlofkorting. Op deze korting kan aanspraak gemaakt worden als een werknemer ouderschapsverlof opneemt. Voorwaarde voor de korting is wel dat sprake is van een terugval in het loon. En dat kostte een jonge weduwnaar zijn korting. Bij hem deed zich na het overlijden van zijn echtgenote wel een loonterugval voor, maar omdat hij recht had op een nabestaandenpensioen steeg zijn inkomen in het jaar van overlijden van zijn vrouw. Hiermee kan rekening gehouden worden, maar anders dan bij enkele andere regelingen heeft de wetgever dat voor deze heffingskorting niet gedaan. En de belastingrechter kon op zo’n mogelijke wijziging naar eigen zeggen niet vooruitlopen. Hoe onheus dat voor de belastingplichtige dat ook uitpakte.

Vanaf 2015 zal – zoals de plannen nu liggen – de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft.

Fietsje kopen?

De werkkostenregeling zal per 2015 definitief in werking treden. Beter gezegd: de regeling is al in werking getreden, maar belastingplichtigen mochten – als overgangsmaatregel – het oude systeem blijven gebruiken. Wat dan ook massaal gebeurde. Maar dat is binnenkort voorbij. En daarmee sneuvelt ook de zo populaire fietsregeling. Wie nog van de regeling wil profiteren kan dat alleen nog dit jaar doen, tenzij de werkgever al eerder is overgestapt op de WKR.

Ook onder de nieuwe WKR kan er nog een fiets vergoed of verstrekt worden, maar dat gaat dan ten koste van de forfaitaire (‘vrije’) ruimte van 1,4% (percentage 2014).

Geen verplichte herwaardering bij inbreng

Als de Hoge Raad na een (vaak tientallen jaren) eerdere beslissing zijn opvatting over een bepaald onderwerp wijzigt dan gaat men – zoals dat heet – ‘om’. En dat geeft altijd aanleiding tot enige fiscale opwinding. Zo ook nu. Nadat in 1959 werd beslist dat bij inbreng van vermogen in een maatschap of firma het verplicht was om het ingebrachte vermogensbestanddeel te herwaarderen, heeft de Hoge Raad vijfenvijftig jaar later beslist dat herwaardering in dit soort gevallen niet langer verplicht is. Door het eerdere standpunt moest de inbrenger winst nemen over ingebracht vermogen, terwijl die winst nog niet echt gerealiseerd was. Het was immers enkel papieren winst. Voor zover het belang op het ingebrachte vermogen overgaat naar een ander wordt er wel winst behaald. Daar is immers sprake van realisatie.

Deze beslissing is van groot belang als iemand – vaak in het kader van een opvolgingstraject – toetreedt tot een al langer bestaand samenwerkingsverband. Ook als het vermogensbestanddeel op de balans wordt opgenomen voor de inbrengwaarde is herwaardering niet verplicht.

Nieuw btw beleidsbesluit voor het onderwijs

Staatssecretaris Wiebes heeft enkele besluiten over de onderwijsvrijstelling in de btw geactualiseerd en samengevoegd. In het nieuwe besluit komen onder meer aan de orde:

• een nieuwe regeling ten aanzien van taalonderwijs;

• het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en de gevolgen hiervan; 

• de inschrijving van zelfstandige docenten die via een bv werken in het Docentenregister Beroepsonderwijs;

• de (beroeps)praktijkopleidingen voor eigen personeel van de ondernemer en van samenwerkingsvormen van ondernemers; 

• de btw-problematiek ten aanzien van het ter beschikking stellen van personeel.

De besproken problematiek blijft lastig en de belangen blijven groot. Niet alle vraagstukken zijn met dit besluit opgelost en naast dit besluit kunnen nog andere toezeggingen of besluiten van toepassing zijn.

Meer belastingcontrole in het MKB

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de Belastingdienst heeft opgedragen de btw-controles in het MKB aan te scherpen. Het gaat daarbij vooral om verzoeken om teruggaaf van btw. De volgende situaties zal de Belastingdienst met gepaste argwaan bekijken:

• aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet;

• balansschulden (vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting);

• behandeling van de individuele negatieve norm (verzoeken om teruggaaf door bedrijven).

Geen cassatie lagere boete bij ondeugdelijke rittenadministratie

Voor – kortgezegd – sjoemelen met de bijtelling wegens privégebruik auto kent het BBBB (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst) extra hoge boetes. Volgens de fiscus is dat noodzakelijk omdat de wettelijke regeling zich maar moeilijk laat controleren en bovendien fraudegevoelig is. De rechter vond een extra hoge boete echter willekeur opleveren, en bracht de opgelegde boete terug naar een ‘normaal’ niveau. In deze zaak heeft de staatssecretaris nu zijn verlies genomen. Een eerder ingesteld cassatieberoep bij de Hoge Raad is daarom van tafel. Wel is hij van mening dat bij foutieve kilometeradministraties vaak sprake is van manipulatie, listigheid of valsheid in geschrifte, wat reden kan zijn om toch een hogere boete op te leggen.

Het lijkt er op dat de staatssecretaris met de nu gevolgde handelswijze wil voorkomen dat belastingplichtigen in dit soort gevallen er standaard van af komen met een ‘normale’ (niet extra hoge) boete. Dat die bijzondere, door de staatssecretaris genoemde, omstandigheden zich voordoen zal echter door de inspecteur bewezen moeten worden.

Dga heeft geen recht op MKB-winstvrijstelling

IB-ondernemers kunnen aanspraak maken op een stevige fiscale aftrekpost op hun winst: de inmiddels befaamde MKB-winstvrijstelling. Omdat deze vrijstelling in 2014 maar liefst 14% van de winst (na aftrek van de ondernemersaftrek) bedraagt, geldt daarmee feitelijk een maximaal IB-tarief van 86% van 52%, oftewel 44,72%. Zonder maximum! Dat wil ik ook wel, bedacht een dga, en claimde in zijn aangifte IB de MKB-winstvrijstelling over zijn salaris. Vanzelfsprekend deed hij daarvoor een beroep op het bekende gelijkheidsbeginsel. De rechtbank Gelderland was echter van mening dat bij een IB-ondernemer en een dga geen sprake is van gelijke gevallen. En het dga salaris was volgens deze rechtbank heel wat anders dan de winst van een IB ondernemer. De dga kon dan ook geen aanspraak maken op de smakelijke aftrekpost in zijn winstberekening.

Nieuw Besluit reisbureauregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit uitgebracht dat de fiscale gevolgen regelt van enkele situaties die zich kunnen voordoen onder de werking van de reisbureauregeling. Dit is een bijzondere regeling in de btw die geldt als reisdiensten worden verkocht. Het nieuwe besluit bevat een overgangsregeling in verband met een ruimere uitleg van het begrip ‘reiziger’, dit naar aanleiding van een arrest van het EU Hof van Justitie. Ook wordt (onder voorwaarden) goedgekeurd dat de reisbureauregeling alleen van toepassing is op de verkoop van reizen aan de eindconsument. Verder bevat het besluit een goedkeuring waardoor het 0%-tarief toegepast mag worden op bepaalde vormen van personenvervoer binnen de Europese Unie. Met de publicatie van het nieuwe besluit worden enkele eerdere besluiten vervangen. Deze besluiten zijn met dit nieuwe besluit dan ook ingetrokken. Het besluit is in werking getreden op 2 augustus 2014.

Verzamelbesluit lijfrenten winstsfeer

In een geactualiseerd verzamelbesluit heeft de staatssecretaris van financiën het beleid over lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd. Het gaat dan om lijfrenten die worden bedongen bij de overdracht of het staken van een onderneming. U kunt ook denken aan een lijfrente die wordt bedongen voor de aanwezige oudedagsreserve (FOR). In het nieuwe besluit wordt onder meer ingegaan op de overdracht van een stamrecht aan een andere verzekeraar, uitstel van de ingangsdatum van 65 jaar naar de AOW-leeftijd plus vijf jaar bij stamrechten, en de (door)overdracht van de onderneming. Verder zijn er nieuwe goedkeuringen voor gevallen waarin sprake is van een juridische splitsing of fusie.

Ook EHRM acht BOF niet discriminerend

Het zorgde voor de nodige ophef in fiscaal Nederland. Men zou het oordeel van de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (beter bekend als de BOF) geen discriminatie oplevert gaan aanvechten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Het enige dat u hoefde te doen was een bedragje overmaken plus – in geval van winst – een succesfee van 10% of 20%. De hele zaak lijkt echter als een nachtkaars uit te gaan, nu het EHRM het oordeel van de Hoge Raad heeft onderschreven. Het Mensenrechtenhof overwoog dat in fiscale zaken de lidstaten een grote mate van beleidsvrijheid toekomt. Die vrijheid zal het Hof respecteren, tenzij dat beleid iedere redelijke grond ontbeert. En dat was bij de BOF uiteraard niet het geval. Het EHRM verklaarde het verzoek daarom niet-ontvankelijk.

Foutje bedankt

Om de een of andere reden stelt de fiscus bij u een boekenonderzoek in. Dat kan volstrekt toevallig (‘at random’) zijn, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat men de zaak niet helemaal vertrouwt. Tijdens die controle wordt echter uw belastingaanslag al opgelegd. Dat was niet de bedoeling, dus het zal wel een computerfoutje zijn geweest. Kan de fiscus (naar aanleiding van dat boekenonderzoek natuurlijk) nu nog een navorderingsaanslag opleggen, of is sprake van (zoals dat zo mooi heet) ‘een ambtelijk verzuim dat aan navordering in de weg staat’. Volgens de Hoge Raad is het laatste het geval. In zo’n situatie is namelijk geen sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Het is daarbij niet van belang dat de selectie voor de geautomatiseerde afdoening van de aangifte al vóór de feitelijke aanslagoplegging heeft plaatsgevonden en dat de inspecteur dat proces niet meer kan stoppen.
Sinds enkele jaren kan een duidelijk foutieve aanslag (en daarvan is in ieder geval sprake bij een aanslag die tenminste 30% te laag is) ook zonder nieuw feit worden gecorrigeerd. Daarvoor heeft de fiscus twee jaar de tijd, gerekend vanaf de foutieve aanslag.

Opgepast met onterechte btw

Wie (al dan niet bij vergissing) ten onrechte btw in rekening brengt aan afnemers moet deze btw toch aan de fiscus afdragen. De btw stond namelijk op uw nota vermeld, en dan moet die btw altijd afgedragen worden. Vervolgens moet u maar zien dat u uw geld van uw afnemer terugkrijgt. In een zaak die speelde bij het Hof Den Bosch werd onterecht in rekening gebrachte btw door de fiscus bij de leverancier nageheven. De ondernemer wilde het bedrag van deze naheffing verrekenen met haar recht op teruggaaf van deze btw. Haar afnemer was namelijk failliet gegaan en zou de factuur niet meer kunnen betalen. Het hof was het hier echter niet mee eens. De regeling waar de ondernemer een beroep op wilde doen is alleen maar van toepassing op de btw voor leveringen en diensten. De in het geding zijnde naheffing was echter het gevolg van het ten onrechte in rekening brengen van btw. Het gevolg was dat de naheffing voor rekening van de ondernemer zelf kwam.

Kijk dus goed uit met het vermelden van btw op uw factuur. Staat er btw op uw nota dan zal die altijd afgedragen moeten worden. Of die vermelding nu terecht was of niet.

Btw-nota niet perfect; toch aftrek

Het wordt iedere student belastingrecht geleerd: denk er om dat de nota in de btw enorm belangrijk is. Sterker nog; voor ondernemers is een nota contant geld, omdat er belasting mee teruggevraagd kan worden. Het is dan ook logisch dat de fiscus hoge eisen stelt aan de formele vereisten zoals die gelden voor nota’s. En één van die eisen is de tenaamstelling. Zonder een juiste en volledige tenaamstelling bestaat er geen recht op aftrek. Toch is de Hoge Raad bereid om kleine foutjes door de vingers te zien. Waar het om gaat, aldus de Hoge Raad, is dat de ondernemer aan de hand van de op de factuur vermelde naam en het op de factuur vermelde adres kan worden geïdentificeerd en getraceerd. In dit geval werd daarom aftrek verleend aan X bv voor een factuur die op naam stond van X. Maar het bankrekeningnummer, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en het btw-identificatienummer klopten allemaal wel. En dan, zo vond de Hoge Raad, moet de fiscus niet moeilijk doen.

Het liep hier dus (net) goed af voor de ondernemer. Voor u alle reden om bijzonder voorzichtig en nauwkeurig te zijn met nota’s die niet helemaal deugen. Vraag in voorkomende gevallen om een nieuwe en wel volledig juiste nota.

Nieuw beleidsbesluit op het gebied van loonheffingen gepubliceerd

Er is weer een nieuw (geactualiseerd) besluit verschenen op het gebied van de loonheffingen. Centraal in dit besluit staat de vraag wanneer sprake is van (belast) loon dan wel van een belastingvrije vergoeding. In het besluit (dat aanknoopt bij het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland voor ambtenaren) worden normbedragen gegeven voor kleine uitgaven overdag en ’s avonds. Werkgevers die werken met deze normen dienen rekening te houden met het feit dat de in de reisbesluiten genoemde bedragen niet langer altijd onbelast kunnen worden vergoed.

In voorkomende gevallen kan er gebruteerd worden, kunnen bedragen in de vrije ruimte van de WKR ondergebracht worden of kunnen bedragen deels bruto worden uitgekeerd. Aanpassing van de regeling is natuurlijk ook een optie.

Onzakelijke lening blijft problemen geven

Het kan gebeuren tussen dga en bv, tussen moeder- en dochtermaatschappij (en omgekeerd!) en zelfs tussen zustermaatschappijen: een lening die door de fiscus achteraf wordt bestempeld tot onzakelijk. Het gevolg is ingrijpend: (afwaarderings)verliezen mogen fiscaal bezien niet in aanmerking genomen worden. Van een onzakelijke lening is sprake als door de schuldeiser een debiteurenrisico wordt aanvaard, dat niet door een onafhankelijke derde zou zijn aanvaard.

In een door de Rechtsbank Gelderland berechte zaak ging het voor belanghebbende weer eens mis. Dit keer betrof het een lening binnen een concern waarbij een vennootschap leende aan de dochtermaatschappijen van een zustervennootschap. Aan haar nichtjes zogezegd. Toen de bv na het faillissement van de nichtjes haar lening wilde afwaarderen zette de fiscus daar een streep door. Terecht, aldus de rechtbank, omdat het een onzakelijke lening betrof. Zo waren er geen zekerheden gevraagd of gesteld en was er ook geen aflossingsschema opgesteld. Ook was de lening achtergesteld bij een lening van de bank. Tot overmaat van ramp was het vermogen van de twee vennootschappen die de lening aangingen negatief op het moment dat de lening werd verstrekt. En onder zulke omstandigheden had een derde de lening nooit verstrekt, aldus de rechtbank. Dat de fiscus een streep door de aftrek zette was dan ook volgens de rechtbank terecht.

Kijk dus uit met het gooien van goed geld naar kwaad geld, zeker in gelieerde verhoudingen!

Volledige kostenvergoeding in WOZ-zaken

Als de Hoge Raad zijn hoogste adviseur, advocaat-generaal Hammerstein, zal volgen (en dat is vaak wel het geval) dan heeft de gemeente Amsterdam een groot financieel probleem. Wat is er aan de hand? In een procedure over de WOZ-waarde 2012 van zijn woning had belanghebbende een taxatierapport laten opmaken. Daarvoor bestond recht op een kostenvergoeding, waarbij het hof het niet van belang vond of het op basis van dit rapport was dat de WOZ-waarde van de woning was verlaagd. Het laten opmaken van een taxatierapport is in zijn algemeenheid redelijk en kan daarom voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijker wellicht was nog dat zowel hof als de advocaat-generaal van mening waren dat belastingplichtige recht had op vergoeding van zijn volledige kosten, en niet slechts op de veel lagere forfaitaire vergoeding. De reden daarvan was dat de gemeente Amsterdam volgens een rapport van haar eigen Ombudsman, in het verleden zeer onzorgvuldig met de bezwaren van X was omgegaan. Behalve voor volledige vergoeding van zijn kosten was er volgens het hof ook reden om de aanslagen over eerdere jaren te verlagen. Ook dat kon de AG billijken.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de door de gemeente Amsterdam gevolgde handelswijze ook bij andere belastingplichtigen is gevolgd. Als de Hoge Raad zijn AG volgt hebben die een sterke zaak.

We hebben ongelofelijke haast

U kent vast wel het nummer van Herman van Veen ‘Opzij’. Met daarin de regels ‘Opzij opzij opzij – maak plaats maak plaats maak plaats – we hebben ongelofelijke haast’. Zoiets lijkt er op dit moment ook fiscaal aan de hand te zijn. De Belastingdienst heeft namelijk laten weten dat als u facturen met btw uit andere EU-landen heeft ontvangen, en u deze btw wilt terugvragen u op moet schieten. Verzoeken om teruggaaf van de btw op facturen uit 2013 moeten vóór 1 oktober 2014 zijn ingediend op de daarvoor bestemde website van de Belastingdienst (https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant). Aan het verzoek zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, mag u geen btw verschuldigd zijn in het land van teruggaaf, en dient u de goederen en diensten waarop de nota’s met btw betrekking hebben te gebruiken voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

De Nederlandse Belastingdienst adviseert u om niet tot het laatste moment (eind september dus) te wachten met uw verzoek om teruggave. De kans is dan aanwezig (net zoals dat eerder dit jaar eind april het geval was) dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Hoe eerder uw verzoek is ingediend des te eerder dit verzoek zal worden behandeld, aldus de fiscus.

Betalen per telefoon

Er komen steeds meer manieren om uw parkeergeld te betalen. Wel makkelijk, want met de huidige tarieven schiet het betalen met muntjes niet erg op! Maar dat alternatieve betalen laat wel een digitaal spoor na. En laat de fiscus daar nu bijzonder in geïnteresseerd zijn. Daarom vroeg de fiscus vorig jaar bij het parkeerbedrijf SMS Parking de gegevens op van haar per telefoon betalende klanten. Men wilde die gegevens graag vergelijken met de door belastingplichtigen bijgehouden kilometeradministraties. Nadat de parkeerexploitant dat weigerde was de rechtbank van oordeel dat met zo’n verzoek de privacy van de automobilisten zou worden geschonden. Hof Bosch is nu tot een andere afweging gekomen: weliswaar is het overdragen van de betaalgegevens in strijd met de privacy, maar het algemeen belang (lees: belastingheffing) weegt nu eenmaal zwaarder. Eerder vroeg de fiscus al de bij het Servicehuis Parkeren (SHPV) de door parkeerders ingetoetste kentekengegevens op. Ook zo kunnen leaserijders beter gecontroleerd worden.

De parkeerexploitanten onderzoeken nu of ze de gegevens korter kunnen gaan bewaren. Maar of dat garanties biedt? Muntjes lijken nog het veiligst te zijn. En zelfs die bieden gelet op de in parkeergarages alom aanwezige camera’s de frauderende leaserijders geen enkele zekerheid!

Gevolgen boycot door vlucht MH17

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 door separatisten boven de Russisch-Oekraïense grens neergehaald. Dat resulteerde in strafmaatregelen van het Westen tegen Rusland, die door Rusland werden beantwoord met enkele importverboden. Vooral tuinbouwproducten werden hierdoor getroffen. Door het wegvallen van de Russische markt worden Nederlandse tuinders hard getroffen, wat hun vaak toch al niet sterke liquiditeitspositie verder zal doen verslechteren. De regering heeft inmiddels laten weten dat indien dat nodig mocht zijn de Belastingdienst binnen het bestaande fiscale instrumentarium te hulp kan en zal schieten. Algemene maatregelen zijn echter nog niet aan de orde.

Bij hulp door de fiscus kan gedacht worden aan het verlagen van voorlopige aanslagen (bij een lagere winstverwachting), verzoeken om uitstel van betaling en het verlagen van het zakelijk salaris van de dga als de ondernemer een bv heeft. Kom in ieder geval tijdig in actie om boetes wegens te late aangifte of te late betaling te voorkomen.

Autoriteit Consument en Markt

Overig nieuws


Oneerlijke concurrentie aangepakt

Het is vele ondernemers een doorn in het oog: beconcurreerd worden door je eigen gemeente of ander overheidsorgaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nu laten weten sinds 1 juli strenger te controleren op overheden die mogelijk oneerlijk concurreren met de markt. Hierbij kan vanzelfsprekend aan van alles worden gedacht, maar parkeergarages en sportaccommodaties zijn beruchte voorbeelden.

De ACM vraagt ondernemers om oneerlijke concurrentie bij haar te melden (www.acm.nl).

Versterking rechtspositie flexwerkers

De flexwerker is in korte tijd razend populair geworden. Maar die gewaardeerde flexibiliteit betekent voor de flexwerker in de meeste gevallen een zwakke rechtspositie, met alle gevolgen van dien. In de nu aangenomen wet ‘Wet werk en zekerheid’ wordt de rechtspositie van de flexwerker versterkt. Sommige onderdelen van de wet treden al per 1 januari 2015 in werking, andere volgen een half jaar later.

Deze wetswijzigingen kunnen het voor u noodzakelijk maken om arbeidsovereenkomsten (bij voorkeur tijdig!) aan te passen.

Premiekorting voor jongere werknemer

Het is goed om te weten dat u soms korting (en soms zelfs een volledige vrijstelling) kunt krijgen van de premies voor werknemersverzekeringen. Dit is het geval als u een werknemer in dienst neemt met een WW- of een bijstandsuitkering die minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud is. De korting kunt u gewoon toepassen in de loonaangifte. Zoals altijd zijn aan deze faciliteit een groot aantal voorwaarden verbonden. Let er ook op dat het een tijdelijke regeling is die officieel is ingegaan per 1 juli 2014, maar wel al geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden.

De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Slapende Tegoeden

Digitaal loket voor slapende tegoeden

In Nederland blijven jaarlijks vele miljoenen liggen, omdat erfgenamen niet weten dat de erflater nog één of meer bankrekeningen had. Soms gaat het om slapende bankrekeningen (waarvan de eigenaar zelf het bestaan vergeten was!), maar het kan ook gaan om actieve bankrekeningen waarvan de erfgenamen het bestaan eenvoudigweg niet kenden. Na verloop van tijd vervalt het saldo op dit soort rekeningen aan de bank. Dat is natuurlijk onwenselijk. Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onlangs een digitaal loket (www.slapendetegoeden.nl) voor slapende tegoeden geopend. Hiermee kunnen erfgenamen gemakkelijk nagaan of een overleden familielid nog tegoeden had uitstaan bij een bank. Op dit moment hebben achttien banken zich bij deze service aangesloten.

Van de service kan gebruik gemaakt worden door notarissen en door executeurs die belast zijn met de afhandeling van de erfenis.

Niet op tijd betalen is duur

Wie zijn rekeningen niet (op tijd) betaalt ontvangt vaak een herinnering. In die brief wordt dan om betaling binnen veertien dagen gevraagd, terwijl er verder op wordt gewezen dat als er niet binnen die periode wordt betaald, incassokosten in rekening gebracht zullen worden. Veel schuldeisers betalen echter ook dan nog niet, maar wachten op een aanmaning. Dat kan geld kosten, omdat de Hoge Raad heeft beslist dat ook zonder die extra aanmaning incassokosten in rekening gebracht kunnen worden als niet binnen veertien dagen na de eerste herinnering wordt betaald. ‘Nadere incassohandelingen’ zoals de Hoge Raad het omschrijft, zijn daarvoor niet nodig.